Länkar mm

 

Lions Club Dalby

Betesvägen 38, 247 51 DALBY


   


    Länkar till Lions-sidor


      Lions Club International            www.lionsclubs.org

      Lions Club Sverige MD 101        www.lions.se

      Lions Club Distr. 101s               http://lions101s.se


      Lions Club Staffanstorp              www.lionsstaffanstorp.se

      Lions Club Vikingen S-torp       www.laget.se/lionsClubVikingenStaffanstorp/

      Lions Club S. Sandby                   www.e-clubhouse.org/sites/sodrasandby/

      Lions Club Lund                            www.e-clubhouse.org/sites/lund/

      Lions Club Genarp                        www.lionsgenarp.se

      Lions Club Lomma                        http://www.lomma.lions.se

      Lions Forskningsfond Skåne    http://lffs.se

     

       

                                                                            ÖVRIGT


                                          Lions  Syfte och Etik


                                   Lions internationella syften


  Att anordna, starta och övervaka tjänsteklubbar kända  som lionklubbar.

 

  Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera deras

   administration.


  Att skapa och fostra en anda av samförstånd mellan jordens folk.


  Att främja principer för bra statsledning och medborgarskap.


  Att visa ett aktivt intresse för medborgerlig, kulturell, social och moralisk

  välfärd i samhället.


  Att förena klubbarna i vänskapsband, gott kamratskap och ömsesidig

   förståelse.


   Att tillhandahålla ett forum för öppna diskussioner av ämnen som har

   allmänt intresse, dock förutsatt att partipolitik och extrema religionsfrågor

   inte ska diskuteras av klubbmedlemmar.


   Att uppmuntra serviceinriktade personer att tjäna sina hemorter utan

   personlig ekonomisk vinning, samt uppmuntra och främja effektivitet

   och  hög etisk standard i handel, affärer, yrkeslivet, offentligt arbete och

   privata  strävanden.


                                      Lions etiska regler

   

   Betrakta din dagliga gärning som ett kall. Sköt den på ett sätt som

   skapar tillit och förtroende.


  Sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga dig

   skälig för din möda men icke söka vinna orättmätiga fördelar.


   Köp icke din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot dina

   medmänniskor och ärlig mot dig själv.


  Att, om det någon gång uppstår tveksamheter gällande vad som är rätt

   eller etiskt korrekt i min position eller mitt agerande mot andra,

   undanröja sådana tveksamheter.


   Gör vänskap till ett mål, icke ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting

   för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.


   Fullgör dina medborgerliga plikter. Uppfyll dem frivilligt genom att ge tid, 

   arbete och medel.


   Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt

   deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.


   Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp i

   stället för att riva nedSträdelängan i Dalby

Kända landmärken i Dalby

       Lions Club Dalby                                                                                               E-post:  info@dalbylions.se