Länkar mm

Lions Club Dalby

Dekanvägen 10, 247 51 DALBY

 

 

Länkar till Lions-sidor

 

Lions Club International www.lionsclubs.org

Lions Club Sverige MD 101 www.lions.se

Lions Club Distr. 101s http://lions101s.se

 

Lions Club Staffanstorp www.lionsstaffanstorp.se

Lions Club Vikingen S-torp www.laget.se/lionsClubVikingenStaffanstorp/

Lions Club S. Sandby www.e-clubhouse.org/sites/sodrasandby/

Lions Club Lund www.e-clubhouse.org/sites/lund/index.php

Lions Club Genarp www.lionsgenarp.se

Lions Club Lomma http://www.lomma.lions.se

Lions Forskningsfond Skåne http://lffs.se

 

 

 

 

ÖVRIGT

 

Lions Syfte och Etik

 

Lions internationella syften

 

Att anordna, starta och övervaka tjänsteklubbar kända som lionklubbar.

Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera deras

administration.

 

Att skapa och fostra en anda av samförstånd mellan jordens folk.

 

Att främja principer för bra statsledning och medborgarskap.

 

Att visa ett aktivt intresse för medborgerlig, kulturell, social och moralisk

välfärd i samhället.

 

Att förena klubbarna i vänskapsband, gott kamratskap och ömsesidig

förståelse.

 

Att tillhandahålla ett forum för öppna diskussioner av ämnen som har

allmänt intresse, dock förutsatt att partipolitik och extrema religionsfrågor

inte ska diskuteras av klubbmedlemmar.

 

Att uppmuntra serviceinriktade personer att tjäna sina hemorter utan

personlig ekonomisk vinning, samt uppmuntra och främja effektivitet

och hög etisk standard i handel, affärer, yrkeslivet, offentligt arbete och

privata strävanden.

 

Lions etiska regler

Betrakta din dagliga gärning som ett kall. Sköt den på ett sätt som

skapar tillit och förtroende.

 

Sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga dig

skälig för din möda men icke söka vinna orättmätiga fördelar.

 

Köp icke din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot dina

medmänniskor och ärlig mot dig själv.

 

Att, om det någon gång uppstår tveksamheter gällande vad som är rätt

eller etiskt korrekt i min position eller mitt agerande mot andra,

undanröja sådana tveksamheter.

 

Gör vänskap till ett mål, icke ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting

för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.

 

Fullgör dina medborgerliga plikter. Uppfyll dem frivilligt genom att ge tid,

arbete och medel.

 

Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt

deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.

 

Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp i

stället för att riva ned

 

 

Strädelängan i Dalby

Kända landmärken i Dalby

Lions Club Dalby E-post: info@dalbylions.se